Tháng: Tháng Chín 2010

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

1. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

– Quý khách hàng có thể chọn một phần hay toàn bộ dịch vụ trong bản báo giá dịch vụ.

 

– Giá dưới đây đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước

 

– Nếu quý khách thành lập công ty ở những tỉnh khác xin liên hệ chúng tôi để được báo giá tốt nhất.

 

– Quý khách chỉ đi 01 lần đến Sở KH&ĐT và 01 lần đến Công an

 

– Công ty chúng tôi luôn có nhân viên đi cùng với Quý Doanh nhân.

 

– Hồ sơ chỉ cần duy nhất CMND (bản sao y không quá 3 tháng) 

– Giá dưới đây không bao gồm thuế GTGT.

 

 

1.1 Dịch vụ Thay Đổi Tên Công Ty:

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi tên công ty trên giấy phép 5 ngày 400.000 đồng
– Đổi dấu tròn tại Phòng QLHC về TTXH  2 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày
200.000 đồng
– Bố cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày 200.000 đồng

 

1.2 Dịch vụ thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở (Công Ty/ Chi Nhánh/ VPĐD/ Địa Điểm K.Doanh):

– Nếu doanh nghiệp thay đổi đến địa chỉ trụ sở mới khác quận thì phải đổi dấu tròn.

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký kinh doanh 5 ngày 400.000 đồng
– Đổi dấu tròn tại Phòng QLHC về TTXH  2 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng
– Bố cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày 200.000 đồng

 

1.3 Dịch vụ bổ sung (giảm) ngành nghề đăng ký kinh doanh :

 

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Bổ sung (giảm) ngành nghề trên giấy đăng ký kinh doanh 5 ngày 400.000 đồng
– Bố cáo thay đổi ( 03 kỳ )
3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày 200.000 đồng

 

1.4 Dịch vụ thay đổi thành viên/ Cổ đông sáng lập công ty:

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
 – Thay đổi thành viên/ cổ đông sang lập của công ty trên giấy phép 5 ngày    400.000 đồng
– Bố Cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày    450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày    200.000 đồng
 
 

 

1.5 Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty:

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
 – Thay đổi thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trên giấy phép 5 ngày    400.000 đồng
– Bố Cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày    450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày    200.000 đồng
 
 

 

1.6 Dịch vụ thay đổi thông tin của công ty:

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Thay đổi thông tin cá nhân (VD: số CMND; Địa chỉ thường trú, chổ ở …) 5 ngày    400.000 đồng
– Hiệu chỉnh thông tin trang website, Email của công ty 5 ngày    400.000 đồng
– Thay đổi tỷ lệ góp vốn của các thành viên/ cổ đông sáng lập của công ty 5 ngày    400.000 đồng
– Thay đổi Giám Đốc (thuê) của công ty 5 ngày 400.000 đồng
Các dịch vụ thay đổi khác về công ty…    xin liên hệ

 

2. Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty:

 

– Nếu quý khách bận công việc, chúng tôi sẽ liên hệ với sở KH& ĐT để nhận giấy phép công ty.
– Đồng thời chúng tôi sẽ thay mặc quý khách liên hệ với Phòng QLHC về TTXH thu đổi dấu tròn.
– Giá dưới đây đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước.
– Nếu quý khách không tại ở Tp.HCM xin liên hệ chúng tôi để có được chí phí thấp nhất.
– Hồ sơ chuyển đổi chỉ cần duy nhất bản sao CMND ( Không quá 03 tháng)

 2.1 Dịch vụ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH Một Thành Viên: 

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình DNTN thành Công Ty TNHH MTV 5 ngày    2.500.000 đồng
– Bố Cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày    450.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại Phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày    500.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình ( Mẫu 08) trong ngày 200.000 đồng
– Thanh huy hóa đơn cũ và tiến hàng mua hóa đơn mới 3 ngày 500.000 đồng

 

 2.2 Dịch vụ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH : 

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình DNTN thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

 

 2.3 Dịch vụ chuyển đổi DNTN thành công ty Cổ Phần : 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình DNTN thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

 2.4 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên thành Công Ty DNTN : 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 4500.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

 2.5 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên thành Công Ty TNHH : 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

2.6 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên thành Công Ty Cổ Phần :

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

 

2.7 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH thành DNTN :

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

2.8 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH thành Công Ty Cổ phần :

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

3. Thành lập mới giấy phép Công ty

 

GÓI A: (GP + DẤU + MST) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu cao su)
7 ngày 1.600.000đ

GÓI B: (GP + DẤU + MST + BÁO) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu cao su)
– Đăng báo: quân Đội Nhân Dân
7 ngày 2.500.000đ

GÓI C: (GP + DẤU + MST + HỒ SƠ THUẾ) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu Cao Su)
– Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu – mua hóa đơn
14 ngày 3.000.000đ

GÓI D: (GP + DẤU + MST + BÁO + HỒ SƠ THUẾ) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu Cao su)
– Đăng báo: Thời báo kinh tế Việt Nam
– Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu – mua hóa đơn
14 ngày 3.500.000đ

Dịch Vụ Đăng Ký Đầu Tư

– Thành lập công ty Cổ Phần.

– Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

– Thành lập công ty TNHH

– Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

– Thành lập Chi nhánh công ty.

– Thành lập địa điểm kinh doanh

– Thành lập văn phòng đại diên.

– Thành lập hộ kinh doanh cá thể

 

vụ thành lập công ty

Dịch vụ khai báo thuế và Bảo hiểm

bao_cao_thue_tax

 

bao_cao_thue_tax

 

– Khai thuế qua mạng internet với chữ ký số

– Tư vấn lựa chọn hình thức kế toán công ty

– Dịch vụ thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

– Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

– Dịch vụ lập báo cáo tài chính.

– Dịch vụ đăng ký BHXH và BHYT công ty


 

 

Dịch vụ hổ trợ doanh nghiệp

 

Dịch vụ hổ trợ doanh nghiệp

– Dịch vụ đăng ký tên miền.

– Dịch vụ mua/ bán tên miền.

– Dịch vụ quảng cáo trên GOOGLE – YAHOO – BING.

– Dịch vụ thiết kế logo.

– Dịch vu thiết kế website.

Liên hệ quảng cáo trên website của công ty chúng tôi.

Thay đổi đăng ký kinh doanh

 

 

 

– Dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh

– Dịch vụ thay đổi tên công ty

– Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty

– Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty

– Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề

– Dịch vu thay đổi giám đốc công ty

– Dịch vụ thay tên giao dịch của công ty

– Dịch vụ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

 

Read the Rest…

Đăng ký kinh doanh

– Thành lập có vốn 100% nước ngoài.

– Thành lập Công ty Liên Doanh.

– Thành lập văn phòng đại diện công ty

– Thành lập chi nhánh công ty

– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

Read the Rest…

Dịch Vụ Khác

– Dịch vụ mở tài khoản ngân hàng.
– Hộ trợ công ty tiếp cận nguồn vốn vay.
– Dịch vụ xử lý nước

Thiết kế Web

Khắc dấu

DỊCH VỤ KHẮC DẤU CÔNG TY:

1. Dịch vụ khắc dấu tròn công ty.

2. Dịch vụ khắc con dấu mua hóa đơn

3. Dịch vụ khắc con dấu chức doanh công ty.

4. Dịch vụ khắc con dấu họ và tên

5. Dịch vụ khắc dấu theo yêu cầu

Thuế thu nhập